sobota 20. decembra 2014

Vánoční poděkování

Děkujeme za přání k Vánocům a nádherné vaše výrobky. Andílky jsme si vystavili ve třídě.
Thank you for your good wishes for Christmas and wonderful your products.
Angels we have exhibited in the classroom.štvrtok 18. decembra 2014

To produce and sell - advertisement is necessary

Traditionally, our school held a Christmas markets in which pupils offer their hand made products. In order to better selling of our products we became creators of advertising for a moment. We invented advertising slogans for individual products. 
Thus we were creating advertising billboards by joining forces ...

Už tradične sa na našej škole konajú Vianočné trhy, na ktorých žiaci jednotlivých tried ponúkajú svoje vlastnoručne zhotovené výrobky. Aby sa naše výrobky lepšie predávali, tak sme sa na chvíľu stali tvorcovia reklamy. K jednotlivým výrobkom sme vymysleli aj reklamné slogany.
Takto sme spoločnými silami vytvárali reklamné billboardy...


Christmas decoration – An angel

So here is the result of our monthly preparation for the Christmas market. Little angels are finished! Have just let sell them well ... 

Tak a tu je výsledok našej celomesačnej prípravy na Vianočné trhy. Anjeliky sú hotové! Už len nech sa nám dobre predávajú...

streda 17. decembra 2014

Vypěstovat a prodat - reklama je nutná

Zamýšleli jsme se nad různymi povolánimi, ale uvědomujeme si, že je důležité dát ostatním o sobě vědět - prostě musíme dokázat prodat co jsme vytvořili. Vyzkoušeli jsme si připravit reklamu na zemědělskou produkci. Vypěstovat a prodat - reklama je nutná on PhotoPeach.
We thought the different professions.
We have tried to prepare the advertising of agricultural production.
Develop and sell - Advertising is needed.

utorok 16. decembra 2014

Hodina kódu v Lískovci


Úspěšně jsme splnili úkoly - Hodiny kódu- a zkusili být programátory.
We have successfully done tasks  - Hour of Code - and we try to be programmers.


utorok 9. decembra 2014

I will be a programmer- A code lesson- Smailks

The code lesson is the first lesson of ICT with a target to cancel a mystery of programmation and show to students that everybody is able to learn programmation in basic. It is worldwide action where take place ten millions students from more than 180 countries. 
The aim of this action is to provide The code lesson for ten millions students from 8th to 14thof December 2014, when we celabrate ICT educational week. 
For representatives are prepared one lesson´s learnings progammes that don´t depends of previous knowledges. The code lesson is managed for 4 to 104. The action includes nearly 75,000 organizers. Our school is among 21 elementary and secondary schools and lyceums in Slovakia, which participate in this action. 
Thus Šmaliks enjoyed their code lesson:

Hodina kódu je jedna hodina Úvodu do informatiky s cieľom odstrániť záhadnosť programovania a ukázať, že ktokoľvek sa môže naučiť základom programovania. Je to celosvetová akcia, ktorej sa zúčastňujú desiatky miliónov žiakov z viac ako 180 krajín sveta.
Cieľom masovej kampane je poskytnúť Hodinu kódu desiatkam miliónov žiakov v týždni od 8. do 14. decembra 2014, kedy slávime Týždeň vyučovania informatiky.
Pre účastníkov sú k dispozícii jednohodinové výukové programy, v rámci ktorých nie sú požadované žiadne predchádzajúce skúsenosti. Hodina kódu je určená pre všetkých od 4 do 104 rokov. Do akcie sa zapája takmer 75 000 organizátorov. Naša škola patrí 21 základných, stredných škôl a lýceí na Slovensku, ktoré sa tejto akcie zúčastňujú.
Takto si užívalii svoju Hodinu kódov Šmálikovci:pondelok 8. decembra 2014

eTwinning Quality Label

For our project work- „When I grow I will be...“ we were evaluated by Central supporting service in Brusells. Each student got Pupil Quality Label.

Za našu prácu na projekte " Keď vyrastiem, budem... nám bol Centrálnou podpornou službou v Bruseli a národnou podpornou službou Slovensko v Žiline udelený eTwinning Quality Label. Každému žiakovi bol udelený Pupil Quality Label.


štvrtok 4. decembra 2014

Vánoční mandaly

Společně jsme si vytvořili a namalovali vánoční mandaly jako symbol jednoty a rovnováhy.
Together, we have created and painted Christmas mandala and pistures as a symbol of unity and balance.

Povolání v písničce

Poznáte, čím vším jsme byli?  You know, what profession we had?

Konstruktéři v Lískovci

Kluci ukázali také své dovednosti a mnozí se zabývají modelářstvím, staví auta, letadla, navrhují domy a vyrábějí hračky.

Módní návrhářka

V naší třídě jsme objevil několik nadějných návrhářek, které připravují modely pro novou sezonu.

Zahradníci v Lískovci.

Zjistili jsme, že v naší třídě některé rostliny nemají jmenovku, rozhodli jsme se to napravit.
Roste nám ve třídě i banánovník, "zdědili" jsme ho od našich předchůdců, tak se o něj musíme dobře starat. Připomněli jsme si v pexesu některé jedovaté rostliny.

nedeľa 30. novembra 2014

Šmálik´s – We are able to differentiate house plants already!Šmálikovci - Už rozoznáme izbové rastliny!

This is how Šmalikovci endeavoured to label plant pots with the name of particular house plant in our classroom. And what about you – our friends in Lískovec?

Takto sa Šmálikovci pričinili k tomu, aby sa v kvetináčoch našej triedy a školy objavili menovky jednotlivých izbových rastlín. Ako ste na tom vy v Lískovci?


Angel making for Christmas market – part 2... Výroba anjelikov na Vianočné trhy - pokračovanie

We are working every day on the production of angels so we could sell them on Christmas market. Our fashion designers are very skillful, evaluate by yourself….

Každý deň pracujeme na výrobe anjelikov, ktoré budeme predávať na Vianočných trhoch. Naše módne návrhárky sú veľmi šikovné. Veď posúďte...


utorok 25. novembra 2014

Hrajeme pexeso

Hráli a soutěžili jsme s pexesem na téma pokojové květiny. Naučili jsme se nové slovo črepnik = hrnek - květináč.

štvrtok 20. novembra 2014

Separation of pot plants... Rozdelenie črepníkových rastlín...

Pot plants are separated into two groups:
 • plants with decorative flowers - are interesting bacuse of the shape of their flower, color and scent.
 • plants with decorative leaves – also have flowers but they are small and not so noticeable. Much more attractive are decorative leaves. The leaves are reason why we grow them.
We have prepared for you a memory game of plants with decorative flowers. You can play this memory game interactive, or you can print it. So yippee, we are gonna play.

Črepníkové rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín:
 • rastliny ozdobné kvetom - sú zaujímavé tvarom kvetov, farebnosťou aj vôňou.
 • rastliny ozdobné listom - majú tiež kvety, ale sú nenápadné, drobné. Na rastline upútajú dekoratívne listy, pre ktoré ich pestujeme.
Pripravili sme si pre vás pexeso rastlín ozdobných kvetom. Pexeso si môžete hrať interaktívne alebo si ho aj vytlačiť. Tak hurá ideme sa hrať.

Zahradník a jeho znalosti

Kdo chce být zahradníkem, tak určitě musí mít rád přírodu okolo sebe. Dokáže si všímat krás všech kvítků, které vidí. Poznáš květiny?

streda 19. novembra 2014

Fashion designer – Angel making for Christmas market... Módna návrhárka - Výroba anjelikov na vianočnú burzu

The girls took the fashion designer job with a zest. They chose a material that is fit to angel production. To make an angel girls needed jute of creamy and natural color, cotton lace of various width, sisal twine for hairs, wooden circles for the faces, cotton strings for hands, dispersive glue, glue gun, cardboard, scissors, ruler and marker. This is our today’s progress:

Dievčatá sa pustili s chuťou do práce módnej návrhárky. Vybrali si vhodný materiál na výrobu anjelikov. Na výrobu potrebujú jutovinu prírodnej a krémovej farby, bavlnené krajky rôznych šírok, sisalový špagát na vlasy, drevené kolieska na tváričky, bavlnenú šnúrku na ruky, disperzné lepidlo, lepiacu pištoľ, kartón, nožnice, pravítko, fixku.
Z kartónu sme si najskôr pripravili šablóny, pomocou ktorých sme obkreslili a následne vystrili telíčko  a krídielka anjelika z jutoviny.  Z bavlneného špagátu sme si vyrobili ručičky... Takto nám to dnes išlo:


utorok 18. novembra 2014

Fashion designer – Šmálik´s... Módna návrhárka - Šmálikovci

Every year the Christmas market takes place in our school. There are being sold handcrafts made by our students. Our class is preparing for this event as well. We will make Christmas tree decorations – angels made of jute and cotton lace. The girls will become fashion designers and they will create some fashion designs and trendy collections in a creative way.
V našej škole sa každoročne koná Vianočná burza, na ktorej sa predávajú výrobky vyrobené žiakmi. Aj naša trieda sa pripravuje. Budeme vyrábať vianočné ozdoby na stromček - anjelikov z jutoviny a bavlnených čipiek. Dievčatá sa stanú módnymi návrhárkami, ktoré tvorivým spôsobom navrhnú nové vzory a trendové kolekcie..


Determining of house plant in the class... Určovanie izbových rastlín v triede...

With our friends from Lískovec we assigned mutual task: With help of house plant atlas determine, which plants in class are house plants and put an information label to them.

So this is how Šmálikovci worked:

S našimi kamarátni z Lískovce sme si zadali spoločnú úlohu. Určiť pomocou atlasu rastlín izbové rastliny v triede a umiestniť k nim informačnú tabuľku.
Takto pracovali Šmálikovci:

Videohádanka

Naše povolání začíná na s a končí na ř.

Videohádanka

Naše povolání začíná na z a končí na k.
Je vidět, že naše školy mají něco společného ...

Naše školní zahrada

Jedno listopadové dopoledne jsme se stali všichni zahradníky - hrabali jsme listí, sbírali polámané větve, pleli jsme v našem arboretu a nakonec jsme si odpočinuli v novém altánu. Uf, mnozí z nás si oddychli, když práce skončila a zjistili jsme, že povolání zahradník je náročné.

pondelok 17. novembra 2014

Solution for wordsearch... Riešenie osemsmerovky

We were having fun with wordsearch like this…

Takto sme sa zabávali s osemsmerovkou... 


streda 12. novembra 2014

I will be a gardener – Treating the lawn... Budem záhradníkom - Ošetrovanie trávnika

The good-looking lawn requires regular nurturing, sufficiency of water and nutrients, regular scything, killing weeds and moss, raking. With raking we remove mowed grass, fallen leaves. Also we are ploughing the ground that prevents moss formation.

Pekný trávnik vyžaduje pravidelnú starostlivosť, dostatok vlahy, živín, pravidelné kosenie, odburiňovanie, hrabanie, odstraňovanie machu. Hrabaním odstraňujeme pokosenú trávu, napadané lístie, kypríme povrch pôdy, čím zabránime tvorbe machu.
utorok 11. novembra 2014

I will be a gardener... Budem záhradníkom...


We speculated with students today about subjects at elementary school that might like the person who chooses to be a GARDENER.

After discussion we came to conclusion that these subjects are (SVET PRÁCE) and Biology. However these are not the only subjects that one need to master. The Good gardener need to know these also:
MATH – to be able to calculate the surface of the garden, the amount of plants that he has to grow on particular area. He need to be able to set the price for produced goods for example price of apples, cucumbers, peppers, tomatoes… and he needs to know how to sell these goods.

CHEMISTRY – he need to determine appropriate fertilizer for plant’s proper growth…

PHYSICS – he has to keep an eye on the weather forecast to be sure when to water the plants and when not to.

You can find out more on our blog in the part GARDENER.So žiakmi sme sa dnes zamýšľali nad tým, aké predmety na základnej škole mal rád človek, ktorý si vybral povolanie ZÁHRADNÍK. 

Našou diskusiou sme došli k záveru, že sú to SVET PRÁCE a  BIOLÓGIA. Nie sú to však jediné predmety, ktoré k svojmu povolaniu potrebuje ovládať. Dobrý záhradník potrebuje k svojmu povolaniu ovládať aj: 
 • MATEMATIKU - na výpočet plochy záhrady, výpočet množstva rastlín, ktoré potrebuje vysadiť na určitú plochu, tvorbu ceny za vyprodukovaný tovar napríklad jabĺk, uhoriek, papriky, paradajok... a následný predaj daného tovaru...
 • CHÉMIU - na určenie prostriedku - hnojiva potrebného pre rast rastliny...
 • FYZIKU - musí sledovať predpoveď počasia, aby vedel, kedy má zavlažovať pôdu a rastliny...
Viac sa dozvete na stránke nášho blogu ZÁHRADNÍK

Osmisměrka a pracovní nářadíMamut ti pomůže nabrat na rohy jednotlivé slova!

Úkolem je najít pracovní nářadi v osmisměrce a pak sestavit informační věty , 
které budou obsahovat jednotlivé nástroje.

Tajenka - JOBS

Úkolem, který jsme si pro Vás připravili - díky paní učitelce angličtiny - jsou různá zaměstnání, která máte odhalit - najít ...
Hodně štěstí!


štvrtok 6. novembra 2014

Strom povolání

Ve třídě jsme se dostali k plnění úkolů - Strom povolání, někteří se dokázali dostat až k praprapředkům.

piatok 31. októbra 2014

HádankaLítám všude kam se dá. Vidím žirafy, tučňáky a zelené trpaslíky. Nosím uniformu a čapku. Mám ráda lidi. Každému připravím kafíčko nebo čaj na přání. Uličkou chodím a o bezpečí lidí se starám. Instruktáž všem pasažérům dám ať mají přehled o létání. Dejte mi znamení o nějakém problému a společně ho vyřešíme. Kdo to je?

Povolání našeho regionu

piatok 24. októbra 2014

štvrtok 23. októbra 2014

streda 22. októbra 2014

Posuvné měřítko

Tady máme pomoc k tomu, abychom si dobře uvědomili co je to posuvné měřítko, poproste doma, mnozi to možná máte v dílnách.

Vyhodnocení ankety

Když otevřeš stránku dále uvidíš odpovědi, ve všech případech většina žáku se přiklonila správné odpovědi, jen u otázky na posuvné měřítko se objevilo více chyb.
Posuvné měřítko používá zámečník.
A víš jaký úkol vyplývá z grafu pro tebe? Pozorně si je prohlédni a sleduj náš blog!
Brzo se zde objeví nový úkol.
Zatím Vás zdravíme z mokrého Lískovce.

utorok 21. októbra 2014

Puzzle and jobs - solution of Šmáliks... uzzle a povolání - riešenie Šmálikovci

Today we competed in ICT lesson. We were composing a puzzle that you have created for us. So we were busy by composing that there could be heard only our clicking a mouse, what was distracted for someone ... The fastest was Anežka K. for 6:55, 9:11 next Matej P., K. Kristinka for 9:24. And so we've been working...

Dnes sme na hodine informatiky súťažili. Skladali sme na čas puzzle, ktoré ste pre nás vytvorili. Tak sme sa pohrúžili do skladania, že bolo počuť len klikanie myši, ktoré niektorých, ako sa vyjadrili, rozptyľovalo...
Najrýchlešie sa podarilo puzzle poskladať Anežke K. za 6:55, Matejovi P. za 9:11, Kristínke K. za 9:24. 
A takto sme pracovali...pondelok 20. októbra 2014

Do you know the profession – Šmáliks... Znáš povolání - Šmálikovci

Today Šmáliks have filled out a survey. How have we got we don´t know because we had had a problem with some words. We are just waiting very patiently for right solution and their evaluation....
 

Dnes Šmálikovci vypĺnali anketu. Ako sa nám darilo nevieme, lebo s niektorými slovíčkami sme mali problém... Netrpezlivo čakáme na správne riešenia a hodnotenie.


Czech-Slovak crafts´ dictionary ... Česko-slovenský překladový slovník řemesel

For better orientation of our Czech friends in professions we created Czech-Slovak jobs´dictionary

Aby sa aj našim českým kamarátom dobre orientovalo v slovníku, vytvorili sme Česko-slovenský prekladový slovník remesiel...

nedeľa 19. októbra 2014

Puzzle a povolání

Pokuste se sestavit puzzle a napište jaké povolání se mohou k obrázku vztahovat. Klikni zde

štvrtok 16. októbra 2014

The job tree- Šmáliks... Strom povolaní - Šmálikovci

Thus job family trees look like. As we predicted, in some families the profession is inherited. By searching for jobs of our relations we came to the fact that some professions already exist- eg. a washing machine asistent, a housekeeper, a draper and other handicrafts- a blacksmith, a weaver...

Takto vyzerajú stromy povolaní Šmálikovcov. Tak ako sme predpokladali v niektorých rodinách sa povolanie "dedí". Pátraním po povolaniach prastarých rodičov sme dospeli k tomu, že niektoré povolania už v súčasnosti neexistujú - napr. práčka, gazdiná, pláteník,  iné sa praktizujú len ako umelecké remeslá - tkáčka, kováč...


streda 15. októbra 2014

Slovak - Czech crafts´ dictionary... Slovensko-český prekladový slovník remesiel...

Hádanky o povoláních

Uhádnete čím jsem?

1) Pracuje s čísly a s programy, avšak matematik to není, inspirace a velké nadšení to on musí mít, a jazyk anglický ovládá jak své boty.
 2) Kouká na svět z hřbetu. Zvíře je jeho kamarád. Spolu tvoří dobrý tým. Šampiony chtějí být. O svého kamaráda se dobře stará. Trénuje s ním každý den. Nejednou šťastně spadne. To ho však nikdy neodradí, miluje ho dále. I když to s ním vůbec nemá lehké.
 3) Pracuji ve velké budově. Na sobě nosím bílý plášť. Moje hlavní místo, kde pracuji je bílá místnost. Někdy se ocitnu na sále. Pracuji každý den od pondělí do pátku. Chodí ke mě hodně lidí. Některým pomůžu, ale některým lidem se mi nepodaří pomoct.


streda 8. októbra 2014

The job family tree... Strom povolaní našej rodiny...


Another activity of our project is The job family tree. Students identify a profession of their ancestors – parents, grandparents, great grandparents and they notice their establishing to worksheeps. 
We will think together if in some family exists tradition to inherit a profession. Because in creating our job family tree we reach great grandparents, we are able investigate how many our relations had craft, which doesn´t exist recently. 
Our job family trees we artistically create.

Ďalšou aktivitou nášho spoločného projektu je Strom povolaní našej rodiny. Žiaci zistia profesiu svojich predkov - rodičov, starých rodičov, prastarých rodičov a zaznamenajú svoje zistenie do pracovných listov. 
Spoločne sa budeme zamýšľať nad tým, či v rodine existuje tradícia dediť určité povolanie. 
Keďže v strome povolaní zájdeme až k prastarým rodičom, zistíme aj to, koľkí prastarí rodičia mali povolanie resp. remeslo, ktoré sa v súčasnosti už nevyskytuje.
Naše rodostromy aj výtvarne znázorníme.

utorok 7. októbra 2014

Slovak - Czech crafts´ dictionary... Slovensko - český prekladový slovník remesiel...


The team „Šmálikovci“ during ICT lesson drew up old forgotten crafts.
We classified crafts for proffesions engaged in the manufacture and proffesions services.

Crafts production is distributed:
 • production and processing skin and fur 
 • production and processing of textiles 
 • food and drinks production 
 • ceramics production 
 • wood processingProcessing 
 • Metal extraction and processing 
 • building production 
 • Other production 

Crafts services are divided:
 • Transport of passengers and goods 
 • Health Services 
 • Business 
 • Other services 
All crafts have written down into charters and send them to you by email to complete in the Czech language.
Then public a joint work on our blog.  


Tím Šmálikovcov dnes na hodine informatiky spísal staré zabudnuté remeslá.
Remeslá sme roztriedili na remeslá zaoberajúce sa výrobou a remeslá služieb.
   Remeslá výroby rozdeľujeme:
 • výroba a spracovanie koží a kožušín
 • výroba a spracovanie textilu
 • výroba potravín a nápojov
 • výroba keramiky
 • drevospracujúca výroba
 • výroba a spracovanie kovov
 • stavebná výroba
 • ostatná výroba
   Remeslá služieb rozdeľujeme:
 • Doprava osôb a nákladov
 • Zdravotnícke služby
 • Obchod
 • Ostatné služby
Všetky remeslá sme spísali do tabuľky a posielame vám ich emailom na doplnenie v českom jazyku.
Potom zverejníme spoločnú prácu na našom blogu.                  

The answer to the riddle: Jobs in the song... Odpoveď na hádanku: Povolanie v piesni

We should admit that we had troubles to find some jobs out ... we were listening a text of song many times and we were writting professions down. We had problem to translate some professions....actually to understand the meaning inn the Slovak language. We hope we have made it and we have not missed any professions. Here are:
wise men, chemists, masters, astrologists,  geometrics, agronomists, psychiatrists, docents of Geology, of Psychology and Theology, the inventors of studs´ things, magnificusers, a carpenter, a plumber, a bricklayer, a stonemason, a maid, a plowman, a chimney sweeper, a tile, a blacksmith, a confectioner manufacturers armours, a coachman, a miner, a fisherman, a juggler, a tanner, a shoemaker, a gardener, a tailor ...

Priznáme sa, že nám to dalo trošku zabrať... text piesne sme počúvali viac krát a spisovali sme povolania na papier. Niektoré povolania sme mali problém preložiť... teda pochopiť význam v slovenskom jazyku. Dúfame, že sme to zvládli a žiadne zo povolaní nevynechali.Tu sú:

mudrci, chemici, magistri, astrológovia, geometrici, agronómovia, psychiatri, docenti geológie, psychológie, teológie, vynálezcovia vecí patentných, magnificencia, tesár, klampiar, murár, kamenár, slúžka, oráč, peciar, kominár, dláždič, kováč, cukrárka výrobcovia pancierov, kočiš, baník, rybár, žonglér, hudec, garbiar, obuvník, záhradník, krajčír...


 

Video-riddle no. 2... Videohádanka č. 2


Naše povolání je K . . . Ř

štvrtok 2. októbra 2014

streda 1. októbra 2014

sobota 27. septembra 2014

Journey of flaxseed ... Cesta ľanového semienka...

On Friday we moved in time and we found ourselves in an old Slovak village. We have experienced as flaxseed becomes linen.
They have planted a flax seed into warmed soil in the spring. It grew up and it had light blue flowers of which matured capsules. When flax on fields was ripe they tore it from the stem and remove the ripe capsules with seeds. The flax fiber is hidden in stem. For easier way to take of the fiber, they put it into standing water and burdened by stones...
In the weaving workshop we hit dried flax stems on a wooden TRLICA to release fiber from hard woody stems. After shaking we combed flax on a metal comb. We got straight fiber by combing. We removed last wooden parts. From combed flax we made a tow attached on a distaff. We were pulling fiber tows and made sleek, thin thread. We weaved the carpet on wooden looms.
To get out of the canvas from flaxseed and then shirts, pants, sheets, tablecloths, etc. it took more than a year. Although we have tried, it was an easy job not at all.


V piatok sme sa presunuli v čase a ocitli sme sa v starej slovenskej dedine. Okúsili sme ako sa z ľanového semienka stane ľanové plátno. 
Na jar do zohriatej pôdy zasiali ľanové semienko. To vyrástlo a zakvitlo drobným belasým kvietkom, z ktorého dozreli tobolky. Keď ľan na poli dozrel vytrhali ho a zo stonky odstránili zrelé tobolky so semienkami. V ľanovej stonke je ukryté vlákno. Aby sa ľahšie uvoľnilo dali ľan na týždeň močiť do jamy so stojacou vodou a zaťažili kameňmi... 
V tkáčskej dielni sme potom vysušené ľanové stonky trepali na drevenej trlici, aby sa z tvrdých drevnatých stoniek uvoľnilo vlákno. Po vytrepaní sme ľan česali na kovovom hrebeni, ktorý sa nazýva česák alebo šteť. Česaním sme vlákno urovnali a odstránili posledné drevnaté časti - pazderie. Z vyčesaného ľanu sme urobili kúdeľ a pripevnili na praslicu. Z kúdele sme vyťahovali vlákna a spriadali ich na hladkú a tenkú niť. Na drevených krosnách sme potom tkali koberec. 
Dostať z ľanového semienka plátno a z neho košele, nohavice, plachty, obrusy a pod. trvalo viac než rok. Aj my sme si vyskúšali, že to nebola vôbec ľahká práca.