nedeľa 30. novembra 2014

Šmálik´s – We are able to differentiate house plants already!Šmálikovci - Už rozoznáme izbové rastliny!

This is how Šmalikovci endeavoured to label plant pots with the name of particular house plant in our classroom. And what about you – our friends in Lískovec?

Takto sa Šmálikovci pričinili k tomu, aby sa v kvetináčoch našej triedy a školy objavili menovky jednotlivých izbových rastlín. Ako ste na tom vy v Lískovci?


Angel making for Christmas market – part 2... Výroba anjelikov na Vianočné trhy - pokračovanie

We are working every day on the production of angels so we could sell them on Christmas market. Our fashion designers are very skillful, evaluate by yourself….

Každý deň pracujeme na výrobe anjelikov, ktoré budeme predávať na Vianočných trhoch. Naše módne návrhárky sú veľmi šikovné. Veď posúďte...


utorok 25. novembra 2014

Hrajeme pexeso

Hráli a soutěžili jsme s pexesem na téma pokojové květiny. Naučili jsme se nové slovo črepnik = hrnek - květináč.

štvrtok 20. novembra 2014

Separation of pot plants... Rozdelenie črepníkových rastlín...

Pot plants are separated into two groups:
  • plants with decorative flowers - are interesting bacuse of the shape of their flower, color and scent.
  • plants with decorative leaves – also have flowers but they are small and not so noticeable. Much more attractive are decorative leaves. The leaves are reason why we grow them.
We have prepared for you a memory game of plants with decorative flowers. You can play this memory game interactive, or you can print it. So yippee, we are gonna play.

Črepníkové rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín:
  • rastliny ozdobné kvetom - sú zaujímavé tvarom kvetov, farebnosťou aj vôňou.
  • rastliny ozdobné listom - majú tiež kvety, ale sú nenápadné, drobné. Na rastline upútajú dekoratívne listy, pre ktoré ich pestujeme.
Pripravili sme si pre vás pexeso rastlín ozdobných kvetom. Pexeso si môžete hrať interaktívne alebo si ho aj vytlačiť. Tak hurá ideme sa hrať.

Zahradník a jeho znalosti

Kdo chce být zahradníkem, tak určitě musí mít rád přírodu okolo sebe. Dokáže si všímat krás všech kvítků, které vidí. Poznáš květiny?

streda 19. novembra 2014

Fashion designer – Angel making for Christmas market... Módna návrhárka - Výroba anjelikov na vianočnú burzu

The girls took the fashion designer job with a zest. They chose a material that is fit to angel production. To make an angel girls needed jute of creamy and natural color, cotton lace of various width, sisal twine for hairs, wooden circles for the faces, cotton strings for hands, dispersive glue, glue gun, cardboard, scissors, ruler and marker. This is our today’s progress:

Dievčatá sa pustili s chuťou do práce módnej návrhárky. Vybrali si vhodný materiál na výrobu anjelikov. Na výrobu potrebujú jutovinu prírodnej a krémovej farby, bavlnené krajky rôznych šírok, sisalový špagát na vlasy, drevené kolieska na tváričky, bavlnenú šnúrku na ruky, disperzné lepidlo, lepiacu pištoľ, kartón, nožnice, pravítko, fixku.
Z kartónu sme si najskôr pripravili šablóny, pomocou ktorých sme obkreslili a následne vystrili telíčko  a krídielka anjelika z jutoviny.  Z bavlneného špagátu sme si vyrobili ručičky... Takto nám to dnes išlo:


utorok 18. novembra 2014

Fashion designer – Šmálik´s... Módna návrhárka - Šmálikovci

Every year the Christmas market takes place in our school. There are being sold handcrafts made by our students. Our class is preparing for this event as well. We will make Christmas tree decorations – angels made of jute and cotton lace. The girls will become fashion designers and they will create some fashion designs and trendy collections in a creative way.
V našej škole sa každoročne koná Vianočná burza, na ktorej sa predávajú výrobky vyrobené žiakmi. Aj naša trieda sa pripravuje. Budeme vyrábať vianočné ozdoby na stromček - anjelikov z jutoviny a bavlnených čipiek. Dievčatá sa stanú módnymi návrhárkami, ktoré tvorivým spôsobom navrhnú nové vzory a trendové kolekcie..


Determining of house plant in the class... Určovanie izbových rastlín v triede...

With our friends from Lískovec we assigned mutual task: With help of house plant atlas determine, which plants in class are house plants and put an information label to them.

So this is how Šmálikovci worked:

S našimi kamarátni z Lískovce sme si zadali spoločnú úlohu. Určiť pomocou atlasu rastlín izbové rastliny v triede a umiestniť k nim informačnú tabuľku.
Takto pracovali Šmálikovci:

Videohádanka

Naše povolání začíná na s a končí na ř.

Videohádanka

Naše povolání začíná na z a končí na k.
Je vidět, že naše školy mají něco společného ...

Naše školní zahrada

Jedno listopadové dopoledne jsme se stali všichni zahradníky - hrabali jsme listí, sbírali polámané větve, pleli jsme v našem arboretu a nakonec jsme si odpočinuli v novém altánu. Uf, mnozí z nás si oddychli, když práce skončila a zjistili jsme, že povolání zahradník je náročné.

pondelok 17. novembra 2014

Solution for wordsearch... Riešenie osemsmerovky

We were having fun with wordsearch like this…

Takto sme sa zabávali s osemsmerovkou... 


streda 12. novembra 2014

I will be a gardener – Treating the lawn... Budem záhradníkom - Ošetrovanie trávnika

The good-looking lawn requires regular nurturing, sufficiency of water and nutrients, regular scything, killing weeds and moss, raking. With raking we remove mowed grass, fallen leaves. Also we are ploughing the ground that prevents moss formation.

Pekný trávnik vyžaduje pravidelnú starostlivosť, dostatok vlahy, živín, pravidelné kosenie, odburiňovanie, hrabanie, odstraňovanie machu. Hrabaním odstraňujeme pokosenú trávu, napadané lístie, kypríme povrch pôdy, čím zabránime tvorbe machu.
utorok 11. novembra 2014

I will be a gardener... Budem záhradníkom...


We speculated with students today about subjects at elementary school that might like the person who chooses to be a GARDENER.

After discussion we came to conclusion that these subjects are (SVET PRÁCE) and Biology. However these are not the only subjects that one need to master. The Good gardener need to know these also:
MATH – to be able to calculate the surface of the garden, the amount of plants that he has to grow on particular area. He need to be able to set the price for produced goods for example price of apples, cucumbers, peppers, tomatoes… and he needs to know how to sell these goods.

CHEMISTRY – he need to determine appropriate fertilizer for plant’s proper growth…

PHYSICS – he has to keep an eye on the weather forecast to be sure when to water the plants and when not to.

You can find out more on our blog in the part GARDENER.So žiakmi sme sa dnes zamýšľali nad tým, aké predmety na základnej škole mal rád človek, ktorý si vybral povolanie ZÁHRADNÍK. 

Našou diskusiou sme došli k záveru, že sú to SVET PRÁCE a  BIOLÓGIA. Nie sú to však jediné predmety, ktoré k svojmu povolaniu potrebuje ovládať. Dobrý záhradník potrebuje k svojmu povolaniu ovládať aj: 
  • MATEMATIKU - na výpočet plochy záhrady, výpočet množstva rastlín, ktoré potrebuje vysadiť na určitú plochu, tvorbu ceny za vyprodukovaný tovar napríklad jabĺk, uhoriek, papriky, paradajok... a následný predaj daného tovaru...
  • CHÉMIU - na určenie prostriedku - hnojiva potrebného pre rast rastliny...
  • FYZIKU - musí sledovať predpoveď počasia, aby vedel, kedy má zavlažovať pôdu a rastliny...
Viac sa dozvete na stránke nášho blogu ZÁHRADNÍK

Osmisměrka a pracovní nářadíMamut ti pomůže nabrat na rohy jednotlivé slova!

Úkolem je najít pracovní nářadi v osmisměrce a pak sestavit informační věty , 
které budou obsahovat jednotlivé nástroje.

Tajenka - JOBS

Úkolem, který jsme si pro Vás připravili - díky paní učitelce angličtiny - jsou různá zaměstnání, která máte odhalit - najít ...
Hodně štěstí!


štvrtok 6. novembra 2014

Strom povolání

Ve třídě jsme se dostali k plnění úkolů - Strom povolání, někteří se dokázali dostat až k praprapředkům.