sobota 31. januára 2015

streda 21. januára 2015

The special role- the bridge from cards... Špeciálna úloha most z kariet

We had to build a bridge from the cards long for more than half a meter. A toy car has to drive on and it shouldn´t fall out off.


Mali sme postaviť most z kariet dlhý viac ako pol metra. Musí po ňom prejsť autíčko a počas jazdy nesmie most spadnúť.

The 1st round of Science – Šmáliks - Practice and project... 1. kolo Pohára vedy u Šmálikovcov - Prax a projekt

In the practical part of the first round of the competition we had a task to build a bridge. It couldn´t be a real big bridge, but small models ...





V praktickej časti prvého kola súťaže sme mali za úlohu postaviť mosty. Nie sú to skutočné veľké mosty, ale malé modely...

The 1st round of Science - Šmáliks - Theory and Research... 1. kolo - Pohára vedy u Šmálikovcov - Teória a výskum

Through our city the river Orava flows, which separates the old town Tvrdošín from housing estate Medvedzie and town suburb Krásna Hôrka. Two shorelines join three bridges: the bridge - for pedestrians, railway bridge and the bridge 095 that is the main road to Poland (I / 59).
We set for a walk with our teacher to look at bridges from close range. We made the documentation with tablets. To obtain some of the photos we were needed to use acrobatic skills. But it was worth it!
We found that bridges aren´t built fixed but on sliding rollers or balls that are called bearings. On the road is an expansion gap that could move the road. It's because the bridge its length increases in summer and decreases in winter. We had never realized that the bridges have this construction.




Cez naše mesto preteká rieka Orava, ktorá oddeľuje mesto Tvrdošín od sídliska Medvedzie a časti Krásna hôrka. Dva brehy spájajú tri mosty: lavička - pre chodcov, železničný most, a most 095 hlavný ťah cesty I/59. 
S pani učiteľkou sme boli na vychádzke. Boli pozrieť na mosty z blízka. Tabletmi sme urobili dokumentáciu. Na získanie niektorých fotografií sme potrebovali priam akrobatické schopnosti. Ale stálo to zato! 
Zistili sme, že mosty sa nestavajú napevno, ale akoby na posuvných valčekoch alebo guľôčkach, ktoré sa nazývajú ložiská. Na vozovke je dilatačná medzera, aby sa mohla vozovka pohybovať. Je to preto, lebo v lete most svoju dĺžku zväčšuje a v zime svoju dĺžku zmenšuje. Nikdy predtým sme si neuvedomili, že mosty majú takúto konštrukciu.

Can you explain? Viete vysvetliť?


utorok 20. januára 2015

The 1st round of Science - Šmáliks - Creativity... 1. kolo Pohára vedy u Šmálikovcov - Kreativita

Even Šmálikovci set enthusiastically to solve the tasks of the 1st Cup´s Science round. Each round consists of three areas:
  • Creativity
  • Theory and Research,
  • Practice and project 
In the part Creativity we could show to visitors of Tvrdošín something special that they shouldn´t miss it. We agreed that it is a wooden Roman Catholic Church. The church is consecrated to All Saints. It is originally from the late 15th century. In the 17th century it was rebuilt in Renaissance style. It is the oldest preserved architectural city monument. There is dominant baroque altar in the church from the late 17th century and also the late Renaissance pulpit from 1654 with figures of evangelists, apostles, painting, picture of St. George and other home painting. In 1993 the church was renovated and restored. The church is a national monument and was listed as one of eight wooden churches of Slovak part of Carpathian Mountain Area in the list of world cultural heritage.
Our task was to creatively portray of church, or construct the model. Here are our works:







Aj tím Šmálikovcov sa s nadšením pustil do plnenia úloh 1. kola pohára vedy. Každé kolo pozostáva z troch oblastí:
  • Kreativita
  • Teória a výskum,
  • Prax a projekt
V časti Kreativita sme mali predstaviť návštevníkom Tvrdošína niečo výnimočné, čo by určite nemali vynechať. Spoločne sme sa zhodli, že je to drevený kostolík. Je to rímskokatolícky kostol. Kostol je zasvätený Všetkým svätým. Pôvodne pochádza z konca 15. storočia. V 17. storočí bol prestavaný do renesančného slohu. Je najstaršou zachovalou stavebnou pamiatkou mesta. V kostolíku sa nachádza dominantný barokový oltár z konca 17. storočia, neskoro renesančná kazateľnica z roku 1654 s postavami evanjelistov, maľby apoštolov, obraz Svätého Juraja a ostatné domáce maľby. V roku 1993 bol kostolík rekonštruovaný a reštaurovaný. Kostolík je národná kultúrna pamiatka a bol zapísaný ako jeden z ôsmich drevených kostolov v slovenskej časti Karpatského oblúka v zozname Svetového kultúrneho dedičstva.
Našou úlohou bolo kostolík výtvarne stvárniť, prípadne zhotoviť jeho model. Tu sú naše práce:

Stavitelé mostů

Pohár vědy nám v prvním kole naší kategorie přinesl úkol, postavit most. Vyzkoušeli jsme různé materiály a znaších projekčních kanceláří nakonec vznikly tyto stavby.
In the first round of our categories, we build a bridge. We tried different materials.

štvrtok 15. januára 2015

Kdo je to arborista?

Možná se jednou rozhodneme stát odborníky v péči o stromy v zahradách a parcích. Tento specialista může sledovat změnu obvodu kmene s použitím dendrometru v průběhu roku. Naše škola se zapojila do česko - kanadského projektu Arboj. My sledujeme změny na kmenu naší školní lípy.
Who is an expert on trees? Our school joined in Czech - Canadian project Arboj.
We monitored changes in the trunk of our school linden.

piatok 9. januára 2015

Plníme úkoly - Poháru vědy 2015

Náš první úkol v Poháru vědy je postavit most, uvidíme jaké stavby vzniknou. Zatím můžeme přemýšlet a trénovat v této logické hře.
Our first task in the Cup of science is to build a bridge, we'll see what buildings will arise.
Meanwhile, we can think and practice in this logic game.

streda 7. januára 2015

I'll be a scientist – Cup of Science 2015... Budem vedcom - Pohár vedy 2015



We and our partners from Lískovce engaged in international competition Cup of Science - NEURON 2015. We created the Slovak and Czech team. Each team dealt with four fun job´s rounds, researched the issues and performed experiments.

Spolu s našimi partnermi z Lískovce sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže Pohár vedy - NEURON 2015. Vytvorili sme slovenský tím  a český tím. Každý tím bude v štyroch kolách  riešiť zábavné úlohy, bádať nad problémami a predvádzať pokusy.