nedeľa 29. marca 2015

Šmáliks – I will be a doctor... Šmálikovci - budem lekárom

The human body has a variety of interesting features. Many of them can be measured. Doctors by using some measurements detect whether we are healthy or sick. We tried two measurements and we created our measuring instruments.
We were measuring how much air the lungs can breathe out at one time ...

Ľudské telo má rôzne zaujímavé vlastnosti. Mnohé z nich sa dajú merať. Lekári pomocou niektorých meraní zisťujú, či sme zdraví alebo chorí. Sami sme si vyskúšali dve takéto merania a vytvorili sme si k tomu meracie prístroje.
Merali sme koľko vzduchu dokážeme vydýchnuť z pľúc na jeden raz.And heartbeat after exercise...
A tep srdca po záťaži...


piatok 27. marca 2015

Povolání ve verších

Jaro v nás probudilo básnické nadání a my se pustili do veršování.

Spring awakened in us the poetic talent, and we embarked on versification.

streda 25. marca 2015

Folk fairytale Day - as how it comes on... Deň ľudovej rozprávky - Ako čo bolo ďalej...

Have you ever had a question: "And what happened next? ..." Have you thought about the fate of the heroes? What other adventures hide a well-known fairy tale conclusion "And they lived happily ever after ..."? We tried to invent funny fairy tale continuation, to prepare unexpected surprises for our favorite hero and adventures and we leaded them on unusual places!

Napadla vám niekedy otázka: „A čo bolo ďalej?..." Zamysleli ste sa nad osudom hlavných hrdinov? Aké ďalšie dobrodružstvá skrýva známy záver rozprávky „A žili šťastne až do smrti..."? Popustili sme uzdu svojej fantázii a skúsili vymyslieť vtipné pokračovanie rozprávky,  pripraviť svojim obľúbeným hrdinom nečakané prekvapenia, zážitky a zaviedli sme ich do neobvyklých miest!

And this is the result of our work:
No a toto je výsledok našej práce:
pondelok 23. marca 2015

I'll be an environmentalist – World Water Day... Budem ochranár - Deň vody

World Water Day was established on March 22 in 1993. The reason is that there in the world more than one billion people suffer from a lack of drinking water or they have not access to drinking water. The Promoting of UN agencies and not government organizations dealing with problems related to water is focused on cleanliness and protection of water and its saving.
On this day we did different activities and experiments with water. We just know why oil will float on the surface after crash of tanker, why water animals moving on water surface sink and then die if we wash cars near watercourses and we know that water is electrical conductor ... and we used our creativity in making poems about water or production of funny and sad drops from the balloons.

Svetový deň vody bol stanovený na 22. marca, od roku 1993. Dôvodom je skutočnosť, že na svete viac ako miliarda ľudí trpí nedostatkom pitnej vody, alebo nemá prístup k pitnej vode. Propagácia agentúr UN a nevládnucich organizácií venujúcich sa problémom spojených s vodou je zameraná na čistotu a ochranu vôd a jej šetreniu.
V tento deň sme robili rôzne aktivity a experimenty s vodou. Už vieme, prečo ropa zostane plávať na hladine po havárii ropného tankera, prečo sa potopia a následne zahynú vodné živočíchy pohybujúce sa po hladine vody, ak umývame autá v blízkosti vodných tokov, že voda je elektrický vodič... a svoju tvorivosť sme využili pri tvorbe básničiek o vode či výrobe veselých alebo smutných kvapiek z balónov.

štvrtok 19. marca 2015

Jsme na stopě trestného činu ...

Vyhlašujeme pátrání po osobě, které nosí obuv s tímto vzorkem a poblíž ní by se mělo pohybovat zvíře zanechávající tyto stopy. Stopy získal metodou odletí do sádry náš expert .
Announcing the search for the person who wears shoes with this sample.
Near it is an animal leaving these clues.

Návrhy šperků

Naši módní experti připravili novou kolekci doplňků pro novou sezónu, ve které se nechali inspirovat starověkým Egyptem.
Our fashion experts have prepared a new collection of accessories for the new season, which is inspired by ancient Egypt.

Aranžujeme Velikonoce a jaro

Ve třídě se připravujeme na příchod jara.
In the classroom preparing for the arrival of spring.

nedeľa 1. marca 2015

Šmáliks – Team Logo of Science Cup... Šmálikovci - Logo tímu Pohára vedy

In the second round of Science Cup we should create a Team Logo. Here are some of them:

V 2. kole pohára vedy sme mali vytvoriť logo nášho tímu. Tu sú niektoré z nich: