pondelok 23. marca 2015

I'll be an environmentalist – World Water Day... Budem ochranár - Deň vody

World Water Day was established on March 22 in 1993. The reason is that there in the world more than one billion people suffer from a lack of drinking water or they have not access to drinking water. The Promoting of UN agencies and not government organizations dealing with problems related to water is focused on cleanliness and protection of water and its saving.
On this day we did different activities and experiments with water. We just know why oil will float on the surface after crash of tanker, why water animals moving on water surface sink and then die if we wash cars near watercourses and we know that water is electrical conductor ... and we used our creativity in making poems about water or production of funny and sad drops from the balloons.

Svetový deň vody bol stanovený na 22. marca, od roku 1993. Dôvodom je skutočnosť, že na svete viac ako miliarda ľudí trpí nedostatkom pitnej vody, alebo nemá prístup k pitnej vode. Propagácia agentúr UN a nevládnucich organizácií venujúcich sa problémom spojených s vodou je zameraná na čistotu a ochranu vôd a jej šetreniu.
V tento deň sme robili rôzne aktivity a experimenty s vodou. Už vieme, prečo ropa zostane plávať na hladine po havárii ropného tankera, prečo sa potopia a následne zahynú vodné živočíchy pohybujúce sa po hladine vody, ak umývame autá v blízkosti vodných tokov, že voda je elektrický vodič... a svoju tvorivosť sme využili pri tvorbe básničiek o vode či výrobe veselých alebo smutných kvapiek z balónov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára