sobota 27. septembra 2014

Journey of flaxseed ... Cesta ľanového semienka...

On Friday we moved in time and we found ourselves in an old Slovak village. We have experienced as flaxseed becomes linen.
They have planted a flax seed into warmed soil in the spring. It grew up and it had light blue flowers of which matured capsules. When flax on fields was ripe they tore it from the stem and remove the ripe capsules with seeds. The flax fiber is hidden in stem. For easier way to take of the fiber, they put it into standing water and burdened by stones...
In the weaving workshop we hit dried flax stems on a wooden TRLICA to release fiber from hard woody stems. After shaking we combed flax on a metal comb. We got straight fiber by combing. We removed last wooden parts. From combed flax we made a tow attached on a distaff. We were pulling fiber tows and made sleek, thin thread. We weaved the carpet on wooden looms.
To get out of the canvas from flaxseed and then shirts, pants, sheets, tablecloths, etc. it took more than a year. Although we have tried, it was an easy job not at all.


V piatok sme sa presunuli v čase a ocitli sme sa v starej slovenskej dedine. Okúsili sme ako sa z ľanového semienka stane ľanové plátno. 
Na jar do zohriatej pôdy zasiali ľanové semienko. To vyrástlo a zakvitlo drobným belasým kvietkom, z ktorého dozreli tobolky. Keď ľan na poli dozrel vytrhali ho a zo stonky odstránili zrelé tobolky so semienkami. V ľanovej stonke je ukryté vlákno. Aby sa ľahšie uvoľnilo dali ľan na týždeň močiť do jamy so stojacou vodou a zaťažili kameňmi... 
V tkáčskej dielni sme potom vysušené ľanové stonky trepali na drevenej trlici, aby sa z tvrdých drevnatých stoniek uvoľnilo vlákno. Po vytrepaní sme ľan česali na kovovom hrebeni, ktorý sa nazýva česák alebo šteť. Česaním sme vlákno urovnali a odstránili posledné drevnaté časti - pazderie. Z vyčesaného ľanu sme urobili kúdeľ a pripevnili na praslicu. Z kúdele sme vyťahovali vlákna a spriadali ich na hladkú a tenkú niť. Na drevených krosnách sme potom tkali koberec. 
Dostať z ľanového semienka plátno a z neho košele, nohavice, plachty, obrusy a pod. trvalo viac než rok. Aj my sme si vyskúšali, že to nebola vôbec ľahká práca.

streda 24. septembra 2014

Forgotten crafts ... Zabudnuté remeslá...


The craft is based on skilled, mainly hand-made work of producers and the limited distribution of labor inside the workshop. There is hard to find many of the crafts because they disappeared from our lives, machines have replaced human labor. Let's take a little look into the history of ...
Our common task is find forgotten crafts in our regions.
Output tasks will be booklet and Slovakia - Czech dictionary of old crafts.
So go into the job...


Remeslo je malovýroba založená na kvalifikovanej, prevažne ručnej práci výrobcu a na obmedzenej deľbe práce vnútri dielne. Mnohé z remesiel by sme dnes už ťažko hľadali, z našich životov vymizli, ľudskú prácu nahradili stroje. Poďme sa trošku pozrieť do histórie...
Našou spoločnou úlohou bude poohliadnuť sa po zabudnutých remeslách v našich regiónoch.
Výstupom úlohy bude informačná brožúra a slovensko - český prekladový slovník starých remesiel.
Tak hurá do práce...

utorok 23. septembra 2014

Video-riddle no. 1... Videohádanka č.1...

We prepared the videoriddles for you. Which profession did we demonstrate in this first one?

Pripravili sme pre vás videohádanky. Aké remeslo sme predvádzali v ukážke č.1?

utorok 16. septembra 2014

We are craftsmen... Na remeselníkov...

Today we have played a game craftsmen. The game has simple rules, so you can also it play. 
The couple will make an agreement at chosen craft behind the door and they will create performers by imitating without words. Others in classroom will be finding out the craft. Who guess, choose friend to the game and starts a new guessing.
Example: 
The couple agrees to be blacksmith:
We are two craftsmen,
we work in day and night.
Everyone is now satisfied that
we do without saying.
The name of our craft begins on B
and ends at the TH.
They begin to perform it in silence.


Dnes sme sa hrali hru Na remeselníkov. Ak ju nepoznáte môžete sa ju zahrať tiež. Hra má jednoduché pravidlá:
Dvojica sa za dverami dohodne, aké remeslo bude predvádzať. Úlohou ostatných je remeslo podľa napodobňovania a začiatočných písmen uhádnuť.
Kto uhádne, vyberá si kamaráta do partie a začína sa nové hádanie. 
Príklad: Dvojica sa dohodne, že budú hrať kováča:
My sme dvaja remeselníci
pracujeme vo dne, v noci.
Každý sa hneď presvedčí,
že robíme bez rečí. 
Naše remeslo sa začína na k
a končí na č
a začnú ho mlčky predvádzať.

streda 10. septembra 2014

Interview with Šmálik´sToday we, Šmálik´s, have filled out the same questionnaire as our friends from Lískovce. Each student in our class knows where his mom and dad work.
The questionnaire was intended for answering of questions whom I want to be when I grow up and why. There we selected ones:
"Dentist - because I want to take care of people's health." - Veronika V.
"Doctor for children and adolescents - because I want to help sick children." Natalia F.
"Car mechanic - because I enjoy electronics and motors." Matej M.
"The stewardess - because I will be able to travel the world." - Anetka O.
"Police officer - because I enjoy criticizing people." - René P.
In the questionnaire we had to also realize what will be our job duty and what for what we will be responsible. It was very difficult question for the fifth graders but I was very pleasantly surprised by some of the pupils' answers:
A ICT worker - is responsible for virus-free PC, a car mechanic is responsible for repaired cars, a rescue worker and a doctor for the lives and health of people, a flight attendant for welfare of passengers ...

Dnes sme my, Šmálikovci vypňali rovnaký dotazník ako naši kamaráti z Lískovce.  V našej triede vie každý žiak, kde jeho mamička a ocko pracujú. 
V dotazníku sa zamýšlali aj nad tým, čim chceme byť až vyrastieme a prečo. Vyberám niektoré:
"Zubárka - lebo sa chcem starať o zdravie ľudí." - Veronika V.
"Lekárka pre deti a dorast - lebo chcem pomáhať chorým deťom." Natália F.
"Opravár áut - lebo ma baví elektronika a motory." Matej M.
"Letuška - lebo budem cestovať po svete." - Anetka O.
"Policajtom - lebo ma baví kritizovať ľudí." - René P.
V dotazníku sme si museli uvedomiť aj to, čo bude našou pracovnou náplňou  a za čo sme v danom povolaní zodpovední. Veľmi ťažká otázka na piatakov, ale bola som veľmi milo prekvapená niektorými žiackymi odpoveďami:
IT-čkár - zodpovedá za bezvírusové PC, opravár áut za opravené autá, záchranár a lekár za životy a zdravie ľudí, letuška za spokojnosť cestujúcich...

piatok 5. septembra 2014

Šmálikovci – The Slovak team... Šmálikovci - Slovenský tím


We are greeting our friends. We are students of fifth grade and we’re looking forward to work on our common project.
Pozdravujeme našich kamarátov.  Sme žiaci 5.B triedy a tešíme sa na prácu na našom spoločnom projekte.

Dotazník

V dotazníku jsme se zamýšleli nad povoláním naších rodičů a rovněž nad tím,
čím bychom chtěli být...

Pro mnohé se stalo obtížným uvědomit si, kde vlastně tatínek nebo maminka pracují.


štvrtok 4. septembra 2014

To jsme my.

Chodíme do šesté třídy v ZŠaMŠ Lískovec, Frýdek - Místek
http://info.skola.liskovec.cz/ 

Project goal

The objective of our common project is to help pupils to get basic skills in different fields of human activity and contribute to the creation of life and professional pupil´s orientation and mutually to present their work by results.

Cieľom nášho spoločného projektu je viesť žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieť k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov, vzájomne sa prezentovať výsledkami svojej práce.

utorok 2. septembra 2014

Getting started... Začíname...

We are looking forward to work on a new eTwinning project.

Tešíme sa na prácu na novom eTwinning projekte.