pondelok 16. februára 2015

Vital capacity... Vitálna kapacita pľúc
Vital capacity is the amount of air exhaled at maximum exhalation after full inspiration. It depends on height and weight, shape and dimension of the chest or level of taking a fit.
Materials: a glass jars, two drinking straws, measuring cylinder with capacity of 500 ml, a play dough
Procedure:
  • Scoop up water into glass jars to  reach out a height of 2 cm from the cup´s top and don´t immerse one of the straws in water.
  • Take a deep breath and then exhale air into the straw which is not immersed in water. Put down cylinder or beaker below the second straw.
  • Calculate the class average value of the capacity of displaced water separately for boys and for girls.


Vitálna kapacita pľúc je množstvo vzduchu, ktoré vydýchneme pri maximálnom výdychu po maximálnom nádychu. Závisí od telesnej výšky a hmotnosti, tvaru a rozmerov hrudníka, prípadne trénovanosti.

Pomôcky: sklenený pohár na zaváranie, 2 slamky na pitie, odmerný valec s objemom 500 ml, voda, plastelína

Postup:
  • naber do skleneného pohára vodu tak, aby siahala do výšky 2 cm od horného okraja pohára a aby jedna zo slamiek nebola ponorená do vody.
  • zhlboka sa nadýchni a potom vydýchni vzduch do slamky, ktorá nie je ponorená vo vode. K druhej slamke podlož odmerný valec alebo kadičku.
  • vypočítajte v triede priemernú hodnotu objemu vytlačenej vody osobitne pre chlapcov a pre dievčatá.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára