pondelok 16. februára 2015

Cardiac output... Minútový objem srdca


Cardiac output is the amount of blood that the heart ejects for up to one minute. It is calculated by multiplying the number of heartbeats and stroke volume.
Tools: stethoscope, stopwatch, barometer
Procedure: On the basic of the blood pressure and the number of beats per 1 minute calculate the value of cardiac output according to the formula. Compare your results with your classmates.
MO - cardiac output
TF - in beats per minute
TK max. - Systolic blood pressure
TK min. - Diastolic blood pressure
TK pulse - the pulse pressure (the difference between systlolic and diastolic pressure)

Conclusion: The average minute volume measured at rest is in an adult about 5 l (at approximately 70 mm3 stroke volume and the number of heartbeats of the heart for 72 beats per minute).

Minútový objem srdca je množstvo krvi, ktoré vypudí srdce do krvného obehu za jednu minútu. Vypočíta sa ako súčin počtu tepov srdca a systolického objemu. 

Pomôcky: fonendoskop, stopky, tlakomer

Postup: Na základe získaných hodnôt krvného tlaku a počtu tepov za 1 minútu vypočítajte hodnotu minútového objemu srdca podľa vzorca. Svoje výsledky porovnajte so spolužiakmi.


MO        - minútový objem srdca
TF          - počet tepov srdca za minútu
TK max. - systolický krvný tlak
TK min.  - diastolický krvný tlak
TK pulz  - pulzový tlak (rozdiel medzi systlolickým a diastolickým tlakom)

Záver: Priemerný minútový objem meraný v pokoji je u dospelého človeka asi 5 litrov (pri priemernom systolickom objeme 70 mm3 a počte tepov srdca 72 tepov za minútu).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára